-LYS Konu Başlıkları
» LYS Edebiyat Konular


SÖZ SANATLARI
Söz Sanatları
NAZIM - NESİR BİLGİLERİ
Nazım Bilgileri
Nesir Bilgileri
TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (I)
İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Tanzimat Öncesi KARMA
TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (II)
Tanzimat Edebiyatı
Servet-i Fünun Edebiyatı
Tanzimat - Servet-i Fünun - Fecr-i Âti Edebiyatı
TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (III)
Milli Edebiyat
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Sonrası KARMA
BATI EDEBİYATI
Sanat Akımları
Batı Edebiyarı


 
» LYS Tarih Konuları
GENEL TÜRK TARİHİ
İlk Türk Devletleri
Türk İslam Devletleri
Türkiye (Anadolu) Tarihi

OSMANLI TARİHİ
Beylikten Devlete (00 - )
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti ( - 00)
Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (00 - )

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
II. Dünya Savaşı
Soğuk Savaş Dönemi
.çYumuşama Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya 
» LYS Coğrafya Konuları
DOĞAL SİSTEMLER
Topografya ve Kayaçlar
Levha Hareketlerinin Etkileri
Levha Hareketlerinin Etkileri
Doğadaki üç Unsur ( Su - Türkiye'nin Su varlığı)
Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye'de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı)
Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye'de Görülen Bitki Türleri)
Biyoçeşitlilik 
Ekosistemin İşleyişi
Enerji akışı ve madde döngüsü
Hidroelektrik Potansiyel
Doğadaki ekstrem Olaylar

BEŞERİ SİSTEMLER
Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı
Nüfusun Nitelikleri
Göçlerin neden ve sonuçları
Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları
Türkiye'nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri
Türkiye'de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği
Türkiye'nin Nufus Politikası

EKONOMİK FAALİYETLER
Doğal  ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
Doğal  ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
Ekonomiye Yön Veren Güç(Doğal Kaynaklar)

MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
Türkiye'nin Coğrafi Konumu (medeniyetlerin Merkezi Türkiye) - Jeopolitiği
Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
Türkiye'de Tarım ve Tarım Ürünleri
Türkiye'de Tarım ve Tarım Ürünleri
Türkiye'de Hayvancılık
Türkiye'nin Madenleri ve Enerji Kaynakları
Sanayi ve Turizm (Genel)
Türkiye'de Sanayi ve Turizm
Dünya'da Ulaşım ve Ticaret
Türkiye'de ve  Ulaşım ve Ticaret
Ekonomil Faaliyetler (Genel)

ÇEVRE VE TOPLUM
Doğal Afetler
Türkiye'de Doğal Afetler
Doğal Kaynaklar ve Çevre
Doğal Kaynakların Keşfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri
Doğal KaynaklarınKüresel Etkileri
Küresel Çevre Sorunları
Küresel Çevre Sorunları

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER
Fiziki ve Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler
Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri( Kıyı Bölgeleri)
Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri( İç  Bölgeler)
Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
Ülkeleri Tanıyalım
Ülkeleri Tanıyalım
Ülkeleri Tanıyalım
Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler)


 
» LYS Sosyoloji Konuları
SOSYOLOJİNİN ALANI
Sosyolojiye Giriş - Sosyolojinin Konusu
Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi
Sosyolojinin  Yöntem ve Araştırma Teknikleri
SOSYAL YAPI VE İLİŞKİLER
Sosyal Yapı Kavramı, Sosyal İişki, Statü ve Rol
Sosyal Değer, Norm ve Kontrol
Sosyal Grup, Yığın ve Kategori
Sosyal Tabakalaşma - Yatay ve Dikey Hareketlilik
Sosyal Tabakalaşma - Yatay ve Dikey Hareketlilik
KÜLTÜR VE TOPLUMSAL KURUMLAR
Kültürün Tanımı, Unsurları ve Özellikleri
Toplumsal Kurumlar  - Aile
Ekonomi
Din ve Siyaset
Din ve Siyaset
SOSYAL DEĞİŞME VE GELİŞME
Sosyal Değişme 
Sosyal gelişme
Sosyal gelişme
 

» LYS Mantık Konuları
KLASİK MANTIK
Kavram ve Terim - Terim çeşitleri
Kavramlar Arası İlişkiler
 tümel - tanım
Önerme - Önerme Türleri
Önermeler arası ilişkiler
Kıyas  
Kıyas  

SEMBOLİK MANTIK
Önermeler Mantığı - Sembolleştirme - Ana Eklem
Önermeler Mantığında (Tutarlılık, Geçerlilik Denetlemesi)
Önermeler Mantığında ( Eşdeğerlikve Çıkarım Geçerliliği  Denetlemesi)
Yüklemler  Mantığı 
Yüklemler  Mantığında geçerlilik tutarlılık denetlemesi
Çok Değerli Mantık (Kiplik, Varlık ve Özdeşlik Mantığı)
Çok Değerli Mantık (Kiplik, Varlık ve Özdeşlik Mantığı)

MANTIĞIN UYGULAMALARI
Mantığın Uygulamaları - Mantık Felsefesi

 
» LYS Psikoloji Konuları
PSİKOLOJİNİN ALANI
Psikolojiye Giriş, Psikolojinin Konusu
Psikolojide Yaklaşımlar
Psikolojinin Uzmanlık Alanları
Psikolojide Yöntem
ORGANİZMA VE ÇEVRESİ
Uyarım
Güdülenme
Duyum - Algı
Algının Özellikleri
ÖĞRENME
Öğrenme
Öğrenme Yolları
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
Bellek ve Düşünme
ZEKÂ VE KİŞİLİK
Tanımı, Çeşitleri ve Kişilik Kuramları
RUH SAĞLIĞI
Ruh Sağlığı - Engellenme - Çatışma
Savunma Mekanizmaları
BİREYİN DAVRANIŞINDA SOSYAL ETKİLER
Sosyal Davranış, Tutum, Gençlik Dönemi ve Kimlik Oluşumu
ygslys.blogcu.com
 
» LYS Matematik Konuları

POLİNOMLAR - ÖZDEŞLİKLER
Polinomlar
Özdeşlikler - Çarpanlara Ayırma
Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi
Polinomlar - Özdeşlikler Karma

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER VE PARABOL
İkinci Dereceden Denklemler
Kök - Katsayı Bağıntıları - Denklem Kurma
Eşitsizlikler - Eşitsizlik Sistemleri
Parabol
İkinci Dereceden Denklemler - Eşitsizlikler - Parabol Karma

PERMÜTASYON - KOMBİNASYON - BİNOM VE OLASILIK
Permütasyon
Kombinasyon ve Binom
Olasılık
Permütasyon - Kombinasyon - Binom - Olasılık Karma

TRİGONOMETRİ


KARMAŞIK SAYILAR
Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem
Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayının Trigonometrik Biçimi

LOGARİTMA
Logaritmanın Özellikleri
Üslü ve Logaritmik Denklemler
Logaritmik Eşitsizlikler - Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği
Logaritma Karma

TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLLERİ - DİZİLER
Toplam ve Çarpım Sembolleri
Dizi Kavramı - Artan ve Azalan Diziler
Aritmetik Diziler
Geometrik Diziler
Toplam ve Çarpım Sembolleri - Diziler Karma

MATRİS VE DETERMİNANT
Matris ve Determinant
Matris ve Determinant

FONKSİYONLAR
Fonksiyonlarda İşlemler - Parçalı Fonksiyon
Mutlak Değerli Fonksiyonlar
Mutlak Değerli Fonksiyonların Grafiği
Fonksiyonlar Karma

FONKSİYONLARDA LİMİT VE SÜREKLİLİK
Limit Kavramı - Soldan ve Sağdan Limit
Limitte Belirsizlik Durumları
Limitte Belirsizlik Durumları - Süreklilik
Fonksiyonlarda Limit Karma

TÜREV
Türev Kavramı - Sol ve Sağ Türev - Türev Alma Kuralları
Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Türev
Trigonometrik - Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi
Kapalı Fonksiyonların - Parametrik Fonksiyonların Türevleri - Türevde Zincir Kuralı - Ters Fonsiyon Türevleri
Türevin Geometrik Anlamı
Artan ve Azalan Fonksiyonlar - Ekstremum Noktaları - İkinci Türevin Geometrik Anlamı - Ortalama Değer Teoremleri
Türevin Limite Uygulanması (L'hospital kuralı)
Polinom Fonksiyonların Grafiği
Asimptot Kavramı
Türev Karma
Türev Karma
Türev Karma
Türev Karma
.mTürev Karma

İNTEGRAL
Belirsiz İntegral - İntegral Alma Kuralları
Belirsiz İntegral - İntegral Alma Kuralları
Basit Kesirlere Ayırma - Kısmi İntegral - Dönüşüm Yaparak İntegral Alma
Belirli İntegral
İntegralin Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)
Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı - Dönel Cisimlerin Hacimleri
İntegral Karma
İntegral Karma
İntegral Karma
İntegral Karma


 
» LYS Geometri Konuları
ÜÇGENLER
Üçgende Açılar ve Bağıntılar
Üçgenlerde Eşlik
Üçgenin Elemanları
Dik Üçgen
İkizkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen
Üçgende Alan

BENZERLİK
Temel Orantı
Üçgenlerin Benzerliği - Benzerlik Teoremleri
Benzer Şekillerde Alan

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
Dörtgenler - Deltoid
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen
Dikdörtgen
Kare

ÇEMBERLER
Çemberde Uzunluk (Teğet - Kiriş - Yarıçap)
Çemberlerin Birbirine Göre Durumları ve Ortak Teğetleri
Teğetler Dörtgeni - Üçgenin Çemberleri
Çemberde Kuvvet - Benzerlik
Dairenin Alanı

ANALİTİK GEOMETRİ
İki Doğrunun Konumu - Doğru Demeti - İki Doğru Arasındaki Açının Tanjantı - Noktanın Doğruya Uzaklığı
Çemberin Analitik İncelenmesi -
Çemberin Analitik İncelenmesi -
Koniklerin Analitik İncelenmesi
Düzlemde Vektörler
Uzayda Doğru Ve Düzlem Denklemleri


» LYS Fizik Konuları
KUVVET - DENGE
Kuvvet - Denge

MOMENT - DENGE - KÜTLE MERKEZİ
Moment Tanımı
Paralel Kuvvetler - Kütle Merkezi

DOĞRUSAL HAREKET
Doğrusal Hareket ve Grafikleri
İvmeli Hareket ve Grafikleri
Bileşik ve Bağıl Hareket

DİNAMİK
Newton'un Hareket Kanunları
Newton'un Hareket Kanunları
Eylemsizlik ve Çekim Kütlesi

İŞ - GÜÇ - ENERJİ
Enerji Dönüşümleri
Enerji Dönüşümleri - Yay Potansiyel Enerjisi

ATIŞLAR
Serbest Düşme - Düşey Atış
Yatay ve Eğik Atış
Serbest Düşmede Limit Hız - Atışlar

DAİRESEL HAREKET - BASİT HARMONİK HAREKET - GENEL ÇEKİM
Dairesel Hareket Genel Kavramlar
Dairesel Hareket ve Uygulamalar
Basit Harmonik Hareket
Basit Harmonik Hareket
Newton'un Genel Çekim Yasası

İTME VE MOMENTUM
Genel Kavramlar
Esnek Olmayan Çarpışmalar
Esnek Çarpışmalar
Mekanik - Genel Tekrar

ELEKTROSTATİK
Elektriksel Kuvvet - Elektriksel Alan
Elektriksel Kuvvet - Elektriksel Alan
Elektriksel Potansiyel Enerji
Elektriksel Potansiyel Enerji
Sığa ve Kondansatörler
Sığa ve Kondansatörler

ELEKTRİK AKIMI
Ohm Kanunu - Dirençlerin Bağlanması
Dirençlerin Bağlanması
Akımın Isı ve Kimyasal Etkisi
Akımın Isı ve Kimyasal Etkisi

ELEKTRİK AKIMININ MAGNETİK ETKİSİ
Mıknatıslar
Akımın Magnetik Etkisi - Magnetik Alan
Akımın Magnetik Etkisi - Magnetik Alan
Magnetik Kuvvet

İNDİKSİYON AKIMI - ALTERNATİF AKIM
İndiksiyon ve Özindiksiyon Akımı
Alternatif Akım
Alternatif Akım - Transformatörler
Elektrik Akımı Genel

IŞIK BİLGİSİ
Aydınlanma

KÜRESEL AYNALAR
Küresel Aynalarda Özel Işınlar
Küresel Aynalarda Görüntüler
IŞIĞIN KIRILMASI
Işığın Kırılması

MERCEKLER
Merceklerde Özel Işınlar
Merceklerde Görüntüler

DALGALAR
Dalgalar İle İlgili Kavramlar
Yay Dalgaları
Su Dalgaları
Dalgaların Girişimi
Dalgaların Girişimi

IŞIK TEORİLERİ
Işığın Dalga Modeli - Çift Yarıkta Girişim - Tek Yarıkta Kırınım
Işığın Dalga Modeli - Çift Yarıkta Girişim - Tek Yarıkta Kırınım
Compton Olayı - Işık Teorileri
Fotoelektriksel Olay
Fotoelektriksel Olay

ATOM TEORİSİ
Elektromagnetik Dalgalar
Atom Teorisi
Atom Teorisi
Atom Teorisi

YÜKLÜ PARÇALARIN HAREKETLERİ
Yüklü Parçaların Elektriksel Alanda Hareketleri
Yüklü Parçaların Elektriksel Alanda Hareketleri


 
» LYS Kimya Konuları
KİMYASAL HESAPLAMALAR
Kimyasal Hesaplamalar, Artan Maddesi olan Tepkimeler
Saf Olmayan Maddelerin Kullanıldığı Tepkimeler, Karışım Problemleri

GAZLAR
Genel Özellikler, Kinetik Teori, Gaz Basıncının Ölçülmesi

P, V, n, T İlişkileri
Kısmi Basınç ve Gazların Karıştırılması

ÇÖZELTİLER
Çözeltiler ve Özellikleri, Çözünürlük
Çözeltilerin Derişimleri
Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası

ÇEKİRDEK KİMYASI
Radyoaktiflik ve Radyoaktif Bozunmalar
Çekirdek Tepkimeleri ve Yarılanma Süresi

KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ
Entalpi Kavramı, Tepkime Entalpisi, Endotermik ve Ekzotermik Tepkimeler
Oluşma Entalpisi, Yanma Entalpisi, Hess Yasası

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
Hız Kavramı, Tepkime Mekanizması, Hız Denklemi, Çarpışma Teorisi,
Aktifleşme Enerjisi ve Potansiyel Enerji Diyagramı, Tepkime Hızını Etkileyen Etmenler

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
Denge Kavramı, Denge Bağıntısı, Denge Sabiti
Dengenin Nitel ve Nicel İncelenmesi
Dengeye Etki Eden Etmenler

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ
Çözünürlük, Çözünürlük Denge Bağıntısı, Çözünürlük Çarpımı
Çözünürlük Dengesine Etki Eden Etmenler, Çökelti Oluşumu

SULU ÇÖZELTİLERDE ASİT VE BAZ DENGELERİ
Asit ve Baz Tanımları, Özellikleri, H+ ve OH- İyonu Derişimleri, pH ve pOH Kavramları
Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit ve Baz Dengeleri
Asit ve Bazların Nötrleşme Tepkimeleri, Hidroliz ve Tampon Çözeltiler, Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri

İNDİRGENME - YÜKSELTGENME  TEPKİMELERİ
İndirgenme - Yükseltgenme Kavramları ve Redoks Tepkimeleri
Aktiflik, Yarı Tepkime Kavramı, Kimyasal Piller
Kimyasal Piller ve Elektroliz

KİMYASAL BAĞLAR
Atomlar Arası Kimyasal Bağlar
Molekül Şekilleri, Hibritleşme, Molekül Polarlığı
Yoğun Fazda Maddeyi Bir Arada Tutan Kuvvetler

HİDROKARBONLAR
Hidrokarbonların Sınıflandırılması ve  Alkanlar 
Alkenler ve Özellikleri
Alkinler ve Özellikleri
Aromatik Hidrokarbonlar

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER
Alkoller ve Eterler
Alkoller ve Eterler
Aldehitler ve Ketonlar
Karboksilli Asitler ve Esterler
Oksiasitler, Aminoasitler, Aminler ve Karbonhidratlar


 
» LYS Biyoloji Konuları
FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ
Fotosentez - I  (Fotosentez Yapan Yapı ve Organizmalar)
Fotosentez - Il (Fotosentez Mekanizması)
Fotosentez - III (Fotosentezi Etkileyen Faktörler, Kemosentez)
Fotosentez-IV (KARMA)

HÜCRE SOLUNUMLARI
Hücre Solunumları - I  (Oksijensiz Solunum)
Hücre Solunumları - II (Oksijenli Solunum)
Hücre Solunumları  (KARMA)

NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİN SENTEZİ
Nükleik Asitler - I (DNA ve Replikasyon)
Nükleik Asitler - II (RNA Çeşitleri ve Protein Sentezi)

HÜCRE BÖLÜNMELERİ
Hücre Bölünmeleri - I (Hücrenin Yaşam Döngüsü ve Mitoz Bölünme)
Hücre Bölünmeleri - II (Mayoz Bölünme)
Hücre Bölünmeleri - III (KARMA)

ÜREME VE GELİŞME
Üreme ve Gelişme - I  (Eşeysiz ve Eşeyli Üremeler)
Üreme ve Gelişme - II ( Bitkilerde Üreme ve Gelişme)
Üreme ve Gelişme - III (Hayvanlarda Üreme)
Üreme ve Gelişme - IV (Hayvanlarda ve İnsanda Gelişme)
Üreme ve Gelişme - V (KARMA)

KALITIM
Kalıtım - I  (Mendelin Çalışmaları, Fenotip Çeşitliliği ve Kalıtsal Adaptasyonlar)
Kalıtım - Il (Eş Baskınlık, Çok Alellik)
Kalıtım - IIl (Bağlı Genler , Ayrılmama , Eşeye  Bağlı Kalıtım)
Kalıtım - IV (Populasyon Genetiği)
Kalıtım - V  (KARMA)

DOKULAR
Dokular - I  (Bitkisel Dokular)
Dokular - II (Hayvansal Dokular)
Dokular - III (KARMA)

TAŞIMA VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ
Taşıma ve Dolaşım Sistemleri - I  (Bitkilerde Taşıma Sistemi)
Taşıma ve Dolaşım Sistemleri - II (Hayvanlarda Dolaşım Sistemi)
Taşıma ve Dolaşım Sistemleri - III (İnsanda Dolaşım ve Lenf Sistemi)
Taşıma ve Dolaşım Sistemleri - IV (KARMA)

SİNDİRİM SİSTEMLERİ
Sindirim Sistemleri - I  (Hücre İçi ve Hücre Dışı Sindirim, Hayvanlarda Sindirim)
Sindirim Sistemleri - II (İnsanlarda Sindirim Sistemi)

SOLUNUM SİSTEMLERİ
Solunum Sistemleri - I
Solunum Sistemleri - II

BOŞALTIM SİSTEMLERİ
Boşaltım Sistemleri
Sindirim, Solunum, Boşaltım Sistemleri (KARMA)

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - I  (Sinir Sistemi)
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - II (Sinir Hücresi ve İmpuls iletimi)
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - III (Duyu Organları - Göz ve Kulak)
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - IV (Duyu Organları - Burun, Dil ve Deri)
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - V (Endokrin Sistem ve Bitki Hormonları)
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - VI (İnsanda Hormonal Düzenleme)
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - VII (KARMA)

DESTEK VE HAREKET SİSTEMLERİ
Destek ve Hareket Sistemleri - I  (Bitkilerde Destek Dokular, Hareket)
Destek ve Hareket Sistemleri - II (İskelet Sistemi)
Destek ve Hareket Sistemleri - III (Kas Sistemi)
Destek ve Hareket Sistemleri - IV (KARMA)

BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ, CANLILARDA DAVRANIŞ
Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği, Canlılarda Davranış

YAŞAMIN BAŞLANGICI VE EVRİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER
Yaşamın Başlangıcı ve Evrim İle İlgili Görüşler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder